Sarana Prasarana

Senin, 13 Juni 2016 - 10:37:01 WIB | dibaca: 577 pembaca
share halaman

G. Sarana Prasarana

Aula
: 1
Gudang 1
: 1
Kantin
: 4
Koperasi Siswa
: 1
Lab Bahasa
: 1
Lab Biologi
: 1
Lab Fisika
: 1
Lab Kimia
: 1
Lab Kom
: 2
Mushola
: 1
Ruang Kep Sek
: 1
Ruang Wakasek
: 1
Ruang Guru
: 1
Ruang BK
: 1
Ruang Olahraga
: 1
Ruang OSIS
: 1
Ruang Penjaga
: 1
Ruang Perpustakaan 1
: 1
Ruang Tata Usaha
: 1
Toilet Siswa Pa
: 12
Toilet Siswa Pi
: 12
UKS
: 1
Ruang Kelas
: 28
Lapangan Olahraga
: 1